logo OLMAProdukty
Přihlásit se
logo OLMA
Uživatelský profilvyhledat

Politika jakosti, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti

Společnost OLMA, a.s. přistupuje ke své výrobě zodpovědně ve všech ohledech.

Politika jakosti a ochrany životního prostředí

 • dlouholetá historie výroby mléčných produktů v naší společnosti nás zavazuje k udržení stálé vysoké úrovně našich výrobků a služeb a k dalšímu vývoji výrobků, které budu akceptovány našimi zákazníky,
 • nejvyšším cílem je ekonomická prosperita podniku založená na spokojenosti našich zákazníků, splnění jejich očekávání, potřeb a sdělených i předpokládaných požadavků. Abychom této vytyčené úrovně dosáhli, obměňujeme a modernizujeme průběžně svou technickou a technologickou základnu. Rovněž využíváme všech nových poznatků a trendů v našem odvětví a snažíme se je neprodleně zavádět do praxe,
 • považujeme za samozřejmý a minimální standard že veškeré činnosti vedou k produkci zdravotně nezávadných a bezpečných výrobků za trvalého dodržování požadavků jak národní tak i evropské legislativy, především pak zásad systému kritických bodů (HACCP), dobré výrobní a hygienické praxe a k ochraně životního prostředí České republiky,
 • jsme si vědomi skutečnosti, že základem úspěchu může být pouze silný, stabilizovaný kolektiv spolupracovníků, průběžně vzdělávaných ve své profesi i v EMS povědomí, řízený angažovaným vrcholovým vedením. Snažíme se také, aby zaměstnanci plně pochopili směřování společnosti, její cíle, politiku jakosti a bezpečnosti potravin,
 • v souladu s platnými právními normami ČR a příslušnými předpisy Evropského společenství se OLMA, a.s. hlásí plně k etickým pravidlům a jako zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se všemi zaměstnanci a uplatňuje zákaz jakékoliv diskriminace,
 • prostředkem k realizaci naší firemní politiky je jak systém jakosti, tak i EMS v prostředí vzájemně provázaných výkonných procesů. Neustále usilujeme o zlepšování efektivnosti těchto systémů,
 • snažíme se, aby veškeré procesy byly přátelskék životnímu prostředí, tzn. že je řídíme s cílem trvale udržitelného rozvoje, snižování množství produkovaných odpadů, spotřeby energií a pitné vody, snižováním znečištění produkovaných odpadních vod a emisí do ovzduší,
 • snažíme se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí neustálým zlěpšováním systému EMS a zaváděním technologií šetrných k životnímu prostředí,
 • sdělujeme všem osobám, které projeví zájem, nebo které pracují pro organizaci nebo v její prospěch, cíle politiky ochrany životního prostředí naší společnosti a její dosažené výsledky,
 • motivujeme všechny své zaměstnance a obchodní partnery, aby zásady politiky jakosti, bezpečnosti potravin a ochrany životního prostředí a cíle na ni navazující přijali za své a v jejím duchu jednali.

Politika sociální odpovědnosti

Vedením společnosti byla vytvořena a odsouhlasena níže uvedená politika sociální odpovědnosti, která je shrnuta do následujících zásad: 

 • společnost nezaměstnává děti,
 • společnost nevyužívá nucené nebo nedobrovolné pracovní síly,
 • společnost nepoužívá vůči zaměstnancům tělesné tresty ani hrozbu násilí,
 • společnost neprovádí ani nepodporuje žádné typy tělesného, psychického, sexuálního nebo jiného obtěžování či zneužívání,
 • společnost nepřipouští diskriminaci, z důvodu rasy, náboženství, národnosti, státní příslušnosti, sexuální orientace, pohlaví, politických názorů či omezené pracovní schopnosti,
 • společnost respektuje práva zaměstnanců na sdružování se i kolektivní vyjednávání zákonným způsobem, v souladu s příslušnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zajišťuje společnost zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí, včetně přiměřeného hygienického a
 • sociálního zázemí, požárního zabezpečení. Tyto zásady uplatňuje rovněž v případě ubytování svých zaměstnanců,
 • společnost dodržuje veškeré zákony a předpisy v oblasti zaměstnávání a odměňování,
 • společnost dodržuje veškeré zákony a předpisy týkající se podnikatelského procesu a předmětu podnikání,
 • společnost dodržuje veškeré zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

V Olomouci 26.1.2016

 

Ekolog společnosti OLMA, a.s.:

 • Ing. Vlasta Dirbáková, tel: 585 103 258