PRAVIDLA SOUTĚŽE „Florian slaví 30 let“

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem  „Florian slaví 30 let“  (dále jen jako „soutěž“) je společnost:
    OLMA, a. s.
    se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc
    IČ: 47675730
    zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 748

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost: 
    Zdeněk Nováček, s. r. o.
    se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk
    IČ: 02212528
    zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469


2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olma.cz.

Soutěž probíhá v období od 13. 5. do 23. 6. 2024 včetně (dále jen jako „soutěžní období“) na území České republiky a Slovenské republiky.


3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice.  Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora nebo společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

Do soutěže se může zapojit každý účastník, který si koupí v soutěžním období, tj. v termínu  13.5.2024-23.6.2024 některý z produktů vyjmenovaných v čl. 4 těchto pravidel.

 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžní období je rozděleno na 6 soutěžních kol s odlišnými tipovacími otázkami, jak jsou dále podrobně vymezena. Do soutěže se může každý soutěžící zapojit následujícím postupem:

 1. Zakoupí jakékoliv 3 jogurty Florian – do soutěže se může zapojit každý soutěžící, který jednorázovým nákupem zakoupí v soutěžním období, tj. 13.5. 2024 - 23.6.2024 jakékoliv 3ks jogurtu Florian z produkce pořadatele soutěže. Všechny jogurty Florian, se kterými lze soutěžit naleznete na webových stránkách pořadatele zde: https://www.olma.cz/cs/floriancerveny https://www.olma.cz/cs/florian-modry  https://www.olma.cz/cs/florian-active
 2. Zaregistruje svůj nákup a zodpoví tipovací otázku
  Soutěžící zaregistruje svůj nákup a uschová doklad o koupi (účtenku z obchodu) obsahující min. 3 ks výše uvedených výrobků. Na www.olma.cz zadá do soutěžního formuláře: 
  - své telefonní číslo
  - jméno a příjmení soutěžícího
  - e-mailová adresa
  - odpověď na soutěžní tipovací otázku

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”. Stisknutím tlačítka odeslat stvrzuje soutěžící, že souhlasí s pravidly soutěže.

Registrace do 1. kola soutěže bude možná již od 13.5. 2024 00:01 hod. Poslední soutěžní nákup může být zaregistrován nejpozději 23.6.2024 do 23:59 hod, spolu s odpovědí na tipovací otázku a výhradně jen prostřednictvím webové stránky soutěže www.olma.cz.

Každý nákup soutěžních výrobků a tedy údaje z účtenky nákup prokazující může být soutěžícími použit v soutěžním období jen jednou.

Soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zakoupením více výrobků, zaregistrováním více nákupů a tím zodpovězením soutěžní otázky vícero tipy, nebo účastí ve více kolech.
Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat každou účtenku o nákupu, s nímž se registroval do soutěže, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry po celou dobu trvání soutěžního období (tj. 13.5. - 23.6. 2024).

Pokud na požádání soutěžící nepředloží veškeré účtenky o nákupu, s nimiž se registroval do soutěže včetně účtenky,  s níž se stal potenciálním výhercem, bude ze soutěže vyřazen.

Obratem po doručení zaregistrovaného nákupu prostřednictvím hracího formuláře umístěného na webové stránce soutěže, obdrží každý soutěžící zpětné elektronické potvrzení prostřednictvím webového rozhraní, informující jej o stavu přijetí registrace do soutěže.

Registrací na webových stránkách soutěže (stisknutím tlačítka „ODESLAT“) soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a je uzavřena smlouva o hře ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku, která mezi pořadatelem a soutěžícím zakládá závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost pořadatele poskytnout soutěžícímu výhru v případě, že jsou naplněny podmínky soutěže popsané v těchto pravidlech.

 

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry: 


Základní výhry:
6x         Elektro kolo SCOTT ASPECT ERIDE 930
6x        Zásoba Florianů na celý měsíc (tj. 60 ks)

 

Mimořádná výhra ve 3. soutěžním kole:
1x        Adrenalinová jízda 10 km v závodním režimu s panem Janem Kopeckým (jízda proběhne v neděli 16. 6. 2024 v  areálu AGROTEC, a. s. na adrese Brněnská 74, 693 01 Hustopeče)

 

Hlavní výhry:
3x        Florian šlapací autíčko – limitovaná edice Florian
1x        Osobní automobil Škoda Fabia Monte Carlo

 

V rámci každého soutěžního kola bude mezi 2 soutěžící, kteří se umístili na prvním až druhém pořadí rozděleny 2 ks základních výher, a to následovně:

 

1. výherceElektrokolo SCOTT ASPECT ERIDE 9301 ks
2. výherceZásoba Florianů na celý měsíc (tj. 60 ks)1 ks

 

 

Ve třetím soutěžním kole bude navíc určen výherce mimořádné výhry (tj. adrenalinová jízda), jímž se stane  tipující, který se umístil na třetím pořadovém místě, tj. s třetí nejbližší správnou odpovědí v rámci daného třetího kola.

Výherci základní výhry budou určeni následujícím způsobem:

 • Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři, zadá soutěžní nákup a odpoví na tipovací otázku. Soutěžní tipovací otázka bude v každém soutěžním kole, tj. každý kalendářní týden v průběhu soutěžního období, aktualizována.
 • Do hodnocení v rámci příslušného soutěžního kola budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžícího týdne (vždy v neděli). Počínaje hodinou 00:00 prvého kalendářního dne nového kalendářního týdne začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem.
 • Soutěžní otázka na další soutěžní týden bude na webových stránkách www.olma.cz zveřejněna vždy v pondělí od 00:01 hod příslušného soutěžního kola.
 • Po skončení daného soutěžního kola (kalendářního týdne) vyhrají 2 soutěžící s nejbližšími tipy na soutěžní otázku. Výherci získávají výhry dle pořadí, v jakém se umístili z hlediska správnosti odpovědi. V případě shodných odpovědí získává výhodnější pořadí odpověď, která byla doručena dříve.
 • Každý soutěžící může v průběhu celé soutěže získat pouze jednu základní výhru a jednu hlavní výhru.
 • Vyhodnocení odpovědí na tipovací otázky bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu.

 

Soutěžní plán

 

Soutěžní koloSoutěžní týdenVyhodnocení
1. kolo13. 5. - 19. 5. 202420. 5. 2024
2. kolo20. 5. - 26. 5. 202427. 5. 2024
3. kolo27. 5. - 2. 6. 20243. 6. 2024
4. kolo3. 6. - 9. 6. 202410. 6. 2024
5. kolo10. 6. - 16. 6. 202417. 6. 2024
6. kolo17. 6. - 23. 6. 202424. 6. 2024

 


Výherci hlavní výhry, kterými jsou 3x Florian šlapací autíčko – limitovaná edice Florian a 1x osobní automobil Škoda Fabia Monte Carlo, budou určeni losem, který se uskuteční dne 24. 6. 2024  a do slosovacího osudí budou vloženy všechny platné registrace soutěžních účtenek provedené v průběhu celého soutěžního období, tedy 13. 5. - 23.6. 2024.

Výherci hlavní výhry budou určeni takto:

Losem, přičemž do losovacího osudí budou vloženy platné registrace z celého soutěžního období. Nejprve se losují výherci šlapacích autíček a jako poslední bude z osudí tažen výherce osobního automobilu Škoda Fabia Monte Carlo. Losování proběhne dne 24.6.2024 v sídle společnosti Olma, a. s. Pro případ, že by se nepodařilo kontaktovat všechny výherce, budou vylosováni také jejich náhradníci.


Obecná pravidla pro získání jakékoliv výhry:

 • Každý nákup lze registrovat pouze jednou, soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zakoupením více produktů a tím registrací dalšího nákupu a novou odpovědí na otázku.
 • Účastník si uchová každý doklad o nákupu (účtenku), s nímž se účastnil soutěže, pro případ kontroly a je povinen v případě výhry účtenku a veškeré další účtenky (registrace), se kterými se registroval do soutěže, předložit pořadateli nebo jeho zástupci.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.
 • Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
 • Každý výherce bude telefonicky a elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním formuláři kontaktován a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. Výjimku tvoří oznámení hlavní výhry, které bude provedeno nejpozději do úterý 25.6.2024 do 10:00. Pokud se výherce hlavní výhry nepodaří v této lhůta kontaktovat, pozbývá právo na výhru a pořadatel kontaktuje dalšího výherce (náhradníka) v pořadí stanoveném losem, jak je uvedeno dále.
 • V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně. Doručovací adresa musí být umístěna v ČR nebo v SR.
 • Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
 • Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

6. Výherce

 • Každý soutěžní týden se hraje o 2 ks výher, dle výše uvedeného. Ve třetím soutěžním kole se navíc hraje o mimořádnou výhru. V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve. Takto bude určeno pořadí dvou výherců.

Výherci budou o své výhře informováni na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.olma.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci základní a mimořádnou výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního kola nebo výherce do 7 dnů nepředloží ke kontrole všechny účtenky o nákupu soutěžních výrobků, s nimiž se do soutěže registroval, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Tato výhra připadá účastníkovi soutěžního kola, který se umístil na nejblíže následujícím místě (tj. 3. a další v pořadí).

Obdobně se postupuje v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tyto náhradní výherce.

    V případě, že se výherce hlavní výhry (tj. osobního automobilu Škoda Fabia Monte Carlo a Florian šlapací autíčko) nepodaří zkontaktovat (nebo nedoloží splnění podmínek soutěže) do úterý 25.6.2024 do 10:00 hod, právo na výhru zaniká a výhra postupuje na dalšího vylosovaného náhradního výherce v pořadí. 
    V případě, že se náhradní výherce nepodaří zkontaktovat (nebo nedoloží splnění podmínek soutěže) do středy 26.6.2024, právo na výhru takového soutěžícího zaniká a výhra postupuje na dalšího vylosovaného náhradního výherce v pořadí.
    V případě, že se ani druhého náhradní výherce nepodaří zkontaktovat (nebo nedoloží splnění podmínek soutěže) do čtvrtku 27.6.2024, právo na výhru takového soutěžícího zaniká a výhra postupuje na dalšího vylosovaného náhradního výherce v pořadí.


Předání hlavní výhry proběhne osobně v pátek dne 28.6.2024 v 11:00 hod. v areálu firmy AGROTEC, a. s. na adrese Brněnská 74, 693 01 Hustopeče)


Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – doručovací adresu v ČR nebo v SR a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři.

Každý z případných výherců je dále povinen pro možnost získání výhry předložit pořadateli všechny originály účtenek prokazující registrované nákupy, s nimiž se registroval do soutěže včetně účtenky o nákupu, s nímž se stal potenciálním výhercem, a to před vydáním výhry pro kontrolu splnění podmínek.
Pokud soutěžící nepředloží příslušné účtenky bude ze soutěže vyřazen.
Výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol. 
Reklamaci na dodanou výhru lze uplatnit na základě předávacího protokolu, kontakt: OLMA, a. s., Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc, kontakt: tel.+420 585 103 226, email: berger@olma.cz.


7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V případě výherců s trvalým pobytem v České republice pořadatel soutěže vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

V případě, že bude výhercem osoba s trvalým pobytem ve Slovenské republice, bere účastník na vědomí, že výhra s hodnotou přesahující 350 EUR je v souladu s ustanoveními zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, předmětem daně z příjmu fyzických osob. Zároveň bere na vědomí, že z uvedeného příjmu je výherce povinen uhradit odvod na zdravotní pojištění ve smyslu platných právních předpisů. Pořadatel soutěže vypořádá pouze případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá na území ČR. Účastník bere na vědomí, že případné daňové doplatky, či další odvody nese v plném rozsahu sám.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.olma.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail – info@olma.family nebo kontaktní osobu: Alena Vernerová, tel.: 00420 777 289 945.
Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce soutěže www.olma.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele.


8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

A. Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

 1.    Zpracování identifikačních a kontaktních údajů soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel je nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.
 2.    Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.
 3.    Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži, budou zpracovány společností OLMA, a.s., se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 47675730, jakožto správcem osobních údajů.
 4.    Účastí v soutěžích dle těchto pravidel každý soutěžící zejména bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávány za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), když takové zpracování je nezbytné pro administraci a vyhodnocení soutěže. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje účastníků, a to zpravidla jméno, příjmení a e-mailovou adresu, případně další osobní údaje, pokud to bude nezbytně vyžadovat charakter soutěžní otázky. V případě výhry v soutěži bude pořadatel zpracovávat také osobní údaje soutěžícího nezbytné pro zaslání nebo předání výhry (podle povahy výhry může jít zejména o doručovací adresu). Na základě souhlasu soutěžícího (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) může pořadatel zpracovávat také další osobní údaje, které mu soutěžící sdělí, zpřístupní či jinak poskytne.
 5.    V případě výhry v soutěži, případně dle vůle soutěžícího i v jiných případech, může soutěžící také udělit pořadateli souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k tomu, aby za účelem další propagace soutěže a společnosti pořadatele ve sdělovacích prostředcích podle povahy soutěže a na webové stránce pořadatele (www.olma.cz) byly zveřejněny jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, obec bydliště. V takovém případě budou osobní údaje tímto způsobem a pro tento účel zpracovávány po dobu 1 (jednoho) roku, nejdéle však do odvolání souhlasu.
 6.    Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i mechanicky.
 7.    Pořadatel je oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit i třetí osoby na základě smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR, případně za splnění podmínek GDPR osobní údaje soutěžících také předat třetím subjektům; to vše vždy podle a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů pořadatele dostupnými na: https://www.olma.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Pověřenou třetí osobou může být zejména organizátor.
 8.    V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící práva podle GDPR, a to zejména právo na informace a vysvětlení, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, resp. doplnění, právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“), právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, jakož i další práva vyplývající z čl. 15 až 22 GDPR.
 9.    Bližší informace týkající se práv soutěžících (jakožto subjektů údajů), možností a způsobů jejich uplatnění, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na: https://www.olma.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju. V tomto dokumentu jsou obsaženy také další podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů.
 10.    Osobní údaje umožňující kontaktování soutěžícího elektronickými prostředky (podrobnosti elektronického kontaktu) je pořadatel oprávněn využít také za účelem šíření obchodních sdělení, pokud k tomu soutěžící udělil předchozí souhlas podle § 7 a souvisejících ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.


B. Osobní údaje soutěžících budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období a poté po dobu jednoho roku pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, které obsahují osobní údaje výherců, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odvolání souhlasu.


C. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.olma.cz) a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas lze sdělit při předání výhry.