logo OLMA Produkty
Přihlásit se
logo OLMA
Uživatelský profil vyhledat

OLMA: Výstavbu obchvatu neblokujeme

Vyjádření společnosti OLMA k východní tangentě

Dlouho chystaný obchvat Olomouce „Přeložka silnice I/46 - východní tangenta“, představuje dopravní stavbu, která má přispět k řešení dopravní situace a odvedení části dopravy z města. Umístění a realizaci této komunikace však doprovází vážné komplikace, především pak vedení části její trasy v těsné blízkosti významného vodního zdroje. Tento vodní zdroj je chráněn zřízeným ochranným pásmem.

OLMA a.s., má primární povinnost k ochraně vodního zdroje

Společnost OLMA a.s., která jako současný uživatel uvedeného vodního zdroje má primární povinnost k jeho ochraně, cítí jako přímo dotčený subjekt nutnost vyjádřit se k některým okolnostem.

Historie

Pro pochopení důvodů nezbytné ochrany tohoto vodního zdroje je nutné znát i historické konsekvence z vývoje plánování uvedené dopravní stavby. Trasa východní tangenty je v územně plánovacích dokumentech města vedena přibližně od 80. let minulého století. Teprve až v 90. letech postupně dostávala trasa tangenty na základě studie ŘSD z r. 1994 konkrétní obrysy, a to v podobě jejího umístění západně od jejího současného návrhu. Původní trasa tzv. jižní varianta, byla navržena v území, které bylo historicky rezervováno v podobě stavební uzávěry právě pro tuto stavbu. V této podobě byla v r. 2003 rovněž podrobena procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).  Následně byla na základě požadavku města Olomouce v r. 2006 zpracována studie „Technická studie variantního vedení východní tangenty rychlostní silnice R46“. Z uvedené studie vzešla tzv. severní varianta umístěná v ochranném pásmu „vodního zdroje OLMA, a.s.“.

Změna územního plánu

Tehdejší zastupitelé města Olomouce na základě této studie rozhodli o pořízení změny územního plánu, tj. odsunu trasy východní tangenty dále od zastavěné části města. Z důvodové zprávy odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce, předložené na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 9. 12. 2022, je možno z porovnání obou variant trasy východní tangenty zjistit, že v kapitole „Významné asanace“ je uveden „vodní zdroj OLMA, a.s.“ Tímto zdrojem je myšlen právě podzemní vrt, který se v dané lokalitě nachází od sedmdesátých let minulého století a od uvedeného období je také chráněn. Jinými slovy, byla navržena faktická likvidace mnoho desetiletí užívaného vodního zdroje s velkou vydatností a výbornou kvalitou.

Záměr likvidace stávajícího vodního zdroje

Se záměrem likvidace stávajícího vodního zdroje společnost OLMA, a.s. nemůže jako subjekt, jenž je povinen zabezpečit ochranu vodního zdroje, souhlasit. Mnozí by si mohli tyto ochranné kroky společnosti OLMA, a.s. mylně vysvětlovat jako blokaci dopravně důležité stavby, nicméně jediným a pro společnost OLMA, a.s. klíčovým zájmem je ochrana zdroje podzemních vod. Ochranu podzemních vod obecně ukládá podniku i vodní zákon včetně správních aktů podle tohoto zákona vydaných. Nejedná se tedy pouze o ochranu majetkových práv, ale především o ochranu jakosti a vydatnosti podzemních vod jako takových, které jsou veřejným statkem.

V lokalitě nebyla nalezena náhrada 

Byť návrh dokumentace EIA počítá s vybudováním nových vodních zdrojů jakožto náhrady za ten stávající, doposud provedené expertizy v dané lokalitě nenašly adekvátní náhradu, a to jak co do kvality, tak ani množství dostupné vody.

Vodní zdroj není vlastnictvím společnosti OLMA a.s.

Je jistě vhodné poznamenat, že vodní zdroj označovaný jako „vodní zdroj OLMA, a.s.“ není vlastnictvím společnosti OLMA a.s., ani být nemůže, jedná se totiž o veřejný statek, který patří všem bez rozdílu. Také představuje, a to je možná ještě důležitější, záložní zdroj pitné vody pro celé Statutární město Olomouc, pro který se ani přes úsilí vynaložené ŘSD, nepodařilo nalézt náhradu.   

Stavbu východní tangenty považuje OLMA a.s. za prospěšnou

Stavba východní tangenty je nepochybně stavbou prospěšnou a všemi Olomoučany, mezi které se naše společnost také počítá, velmi žádanou. Je ovšem třeba také zvážit rizika, která jsou s aktuálně zvažovaným stavebním řešením spojena. A právě na tato rizika naše společnost dlouhodobě kontinuálně poukazuje. OLMA, a.s. také proaktivně zajistila několik nezávislých odborných posudků z oboru hydrogeologie, včetně znaleckého posudku Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v.v.i., aby byly identifikovány a případně i kvantifikovány jednotlivé vlivy záměru východní tangenty a její rizika na jakost a vydatnost stávajícího vodního zdroje, včetně jeho ochranných pásem.

Potřeba dalšího rozšíření územní ochrany vodního zdroje

Závěry odborných posudků hodnotí riziko možného ohrožení tohoto zdroje podzemních vod nejen jako reálné, ale především jako nepřijatelné. Nadto mnohá odborná doporučení hovoří o potřebě dalšího rozšíření územní ochrany vodního zdroje v předmětné lokalitě.

 

OLMA proto musí otevřít veřejnou diskusi, upozornit na tato expertní zjištění a je samozřejmě připravena podílet se na hledání východiska z této situace, kdy trasa tangenty je v přímém střetu s ochranným pásmem „vodního zdroje OLMA, a.s.“

 

Záměr nové trasy východní tangenty byl v letošním roce opětovně podroben procesu EIA, jehož vyústěním je vydání kladného stanoviska EIA, v němž však zcela absentuje podmínka zajištění náhradních (záložních) zdrojů vody pro případ, že stavbou či jejím provozem bude jakkoliv postižen předmětný vodní zdroj. Stanovisko tak dokonce nerespektuje ani návrh dokumentace EIA, který s vybudováním nových vodních zdrojů jakožto náhrady za ten stávající počítal a na jehož základě bylo vydáno.

Jak harmonizovat oba zájmy?

OLMA a.s. vědoma si dopravní situace v této části města, byla vždy pro to, aby bylo nalezeno přiměřené a oboustranně akceptovatelné řešení, jak harmonizovat oba zájmy, tedy ochranu podzemních vod na straně jedné i realizaci a provoz tangenty na straně druhé. Vodní zdroje jsou ze své podstaty nenahraditelnými hodnotami, proto jejich ochrana je zakotvena i v Ústavě. Jakékoliv zamýšlené zásahy, ať už zmenšení rozsahu ochranných pásem, změny ochranných podmínek, případně kompletní asanace vodního zdroje tak, jak obsahuje technická studie k EIA, představují výrazný nevratný zásah. Právě proto by se k němu mělo přistoupit s velkou obezřetností a o poměřování dvou veřejných zájmů (dopravní obslužnost versus ochrana vody) by se měla vést otevřená odborná veřejná diskuse a případné upřednostnění jednoho veřejného zájmu na úkor jiného by mělo být podloženo skutečně pádnými argumenty, které obstojí i před ústavněprávním korektivem.

OLMA, a.s. si neklade za cíl blokaci výstavby východní tangenty

OLMA, a.s. považuje za nutné ubezpečit veřejnost o tom, že si neklade za cíl blokaci výstavby východní tangenty, a že si uvědomuje naléhavost řešení dopravní obslužnosti v této části města. V situaci, kdy však není vodnímu zdroji poskytnuta ochrana v rozsahu, v jakém je právními předpisy garantována, se cítí být povinna hájit zákonem akcentovanou ochranu podzemních vod, tak úzce spjatou s další existencí společnosti v regionu a jejím postavením na trhu coby významného zpracovatele mléka a mléčných výrobků a především zaměstnavatele.


Contacts

For customers

For partners

Novinky OLMA

Stisknutím tlačítka „ODEBÍRAT“ souhlasíte s podmínkami.

Svět OLMA

google-play-badge appstore
google-play-badge
google-play-badge
google-play-badge