Produkty
Produkty

Pravidla soutěže "Olma v obchodní síti řetězce Tesco"

Pravidla soutěže "Olma v obchodní síti řetězce Tesco"

1.Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem Olma s Tescem je společnost:

            OLMA, a. s.

            se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc

            IČ: 47675730

            zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 748 

            (dále jako pořadatel)

Organizačním a technickým zajištěním soutěže je pověřena společnost: 

            Zdeněk Nováček, s. r. o.

            se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk

            IČ: 02212528

            zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

            (dále jako organizátor)

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olma.cz. Soutěž probíhá v období od 28. 10. 2019 do 24. 11. 2019 včetně (dále jako „soutěžní období“) na území České republiky.

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením těchto pravidel.

Do soutěže se může zapojit každý účastník, který si v soutěžním období při jednom nákupu v obchodní síti TESCO koupí současně jakékoliv 3 kusy výrobků společnosti Olma, a.s.  a uschová si o realizovaném nákupu pokladní doklad – účtenku.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž probíhá v období od 28. 10. 2019 do 24. 11. 2019 včetně, na území České republiky  s odpovědí na tipovací otázku dle dále uvedených pravidel.

Registrace do soutěže bude možná od 28. 10. 2019 od 00:01h.

Podmínkou účasti v soutěži je:

a) realizace nákupu minimálně 3 ks jakýchkoliv výrobků společnosti Olma, a.s. v prodejní síti TESCO ČR v soutěžním období  

b) provedení registrace soutěžního kódu na webové stránce soutěže www.olma.cz 

c) zadáním odpovědi na soutěžní otázku a vyplněním nezbytných údajů

d) uschování veškerých originálních pokladních dokladů o nákupech, s nimiž se soutěžící do soutěže registroval (na dokladu musí být, alespoň ve zkrácené podobě, uveden název výrobku)

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat originální účtenku o nákupu soutěžních produktů, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry. 

Podmínkou registrace je uvedení:

 • telefonního čísla soutěžícího
 • jména a příjmení soutěžícího
 • e-mailová adresa soutěžícího
 • soutěžní kód
 • odpověď na soutěžní otázku 

v rámci vyplnění soutěžního formuláře umístěného na webové stránce soutěže. Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”. 

Soutěžním kódem v České republice jeprvních 8 symbolů FIK uvedených na pokladní účtence vystavené za realizovaný nákup soutěžních produktů.

Na každou jednotlivou pokladní účtenku s jedinečným soutěžním kódem lze v závislosti na počtu zakoupených produktů OLMA zadat při použití jednoho soutěžního kódu maximálně 10 odpovědí (platí, že za každé 3 zakoupené jakékoliv výrobky společnosti Olma, a.s. na jedné účtence lze zadat 1 odpověď na soutěžní otázku a při nákupu 30 a více výrobků společnosti Olma, a.s.  na jedné účtence tak lze zadat maximálně 10 odpovědí).

Každý soutěžní kód lze zadat nejvýše 1x (při nákupu 3 až 30 kusů jakýchkoliv výrobků společnosti Olma, a.s.  na jedné účtence lze pak odpovědět na soutěžní otázky až 10krát nebo na tutéž otázku zaslat 1 až 10 odpovědí). Soutěžící může zvýšit svoji šanci na výhru opakovaným nákupem produktů a tím zadáním dalšího unikátního soutěžního kódu a novou odpovědí na otázku. Opakovaná účast v dalších kolech s účtenkou, s níž se soutěžící již zaregistroval a vyčerpal počet možných odpovědí, není možná.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže bez dalších omezení, tedy v četnosti přiměřené počtu realizovaných nákupů.

Obratem po provedení platné registrace si soutěžící může ověřit svou registraci na https://www.olma.cz/cs/kontrola-registrace-v-soutezi. 

Registrací soutěžního kódu na webových stránkách soutěže (stisknutím tlačítka „ODESLAT“) soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a je uzavřena smlouva o hře ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku, která mezi pořadatelem a soutěžícím zakládá závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost pořadatele poskytnout soutěžícímu výhru v případě, že jsou naplněny podmínky soutěže popsané v těchto pravidlech.

5. Soutěžní otázka

Soutěžní otázka zní:

Kolik bude provedeno platných registrací do soutěže za období trvání soutěže od 28.10. – 24.11. 2019

Za platnou registraci se považuje každá jedna platná odpověď na tipovací otázku. 

6. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry: 

 • 10 x telefon iPhone 7 128 GB
 • 10 x poukaz na nákup v prodejní síti TESCO ČR každý v hodnotě  5 000 Kč
 • 40 x poukaz na nákup v prodejní síti TESCO každý v hodnotě 1 000 Kč

Výherci budou určeni následujícím způsobem:

Do soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři, zadá platný soutěžní kód a odpoví na tipovací otázku. 

Do hodnocení v rámci soutěže budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány od 00:01 prvního dne soutěže 28.10. 2019 do 23:59:59 hod. posledního dne soutěže 24.11. 2019. Nepřihlíží se k žádným odpovědím doručeným před datem 28.10. 2019 nebo po datu 24.11. 2019. 

Soutěžní otázka bude zveřejněna na webových stránkách www.olma.cz

Po skončení soutěže vyhraje 60 soutěžících s nejbližšími tipy na soutěžní otázku. Výherci získávají výhry dle pořadí, v jakém se umístili z hlediska správnosti odpovědi.

Vyhodnocení odpovědí na tipovací otázky bude probíhat po skončení soutěže.

 

 • Účastník je povinen uchovat originální pokladní doklady o všech realizovaných nákupech, s nimiž se soutěže zúčastnil pro případ kontroly a je povinen v případě výhry doklady předložit pořadateli.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. 
 • Každý výherce bude telefonicky a elektronicky na e-mailové adrese, uvedené v registračním formuláři, kontaktován a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od ukončení soutěže. 
 • V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně. Doručovací adresa musí být umístěna v ČR.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7. Výherce

V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve. Takto bude určeno pořadí 60 výherců. 

Výherci budou o své výhře informování na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.olma.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do jednoho týdne od vyhodnocení soutěže, nebo výherce nepředloží ke kontrole originální pokladní doklady, s nimiž se do soutěže registroval, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Tato výhra připadá účastníkovi, který se umístil na nejblíže následujícím místě. (tj. 61. a další v pořadí).

Obdobně se postupuje v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tyto výherce. 

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy trvalý pobyt v ČR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři.

Každý z případných výherců je dále povinen pro možnost získání výhry předložit pořadateli všechny originální pokladní doklady, s nimiž se do soutěže registroval, z nichž musí vyplývat nákup soutěžních produktů v soutěžním období v počtu stanoveném pořadatelem a odpovídající počtu registrací, ato před vydáním výhry pro kontrolu splnění podmínek. 

Pokud soutěžící nepředloží příslušné pokladní doklady, s nimiž se do soutěže registroval, bude ze soutěže vyřazen.

Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.

Výhry budou předány osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol. 

Reklamaci na dodanou výhru lze uplatnit na základě předávacího protokolu, kontakt: OLMA, a. s., Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc, kontakt: tel.+420 585 103 226, email:berger@olma.cz.

8. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice srážkovou daň z výhry v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. i) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.olma.cz.Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail - soutez@olma.cz, nebo kontaktní osoba Alena Vernerová +420 777 289 945.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele na www.olma.cza jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. 

9. Zpracování osobních údajů

a.  Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

i) identifikační a kontaktní údaje soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel a údaj o doručovací adrese výherců pořadatel zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.

Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.

ii) e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty pořadatele. Toto zpracování je oprávněným zájmem pořadatele v souladu s ustanoveními § 7 zák. č. 480/2004 Sb. a soutěžící vyslovuje souhlas s tímto zpracováním svou účastí v soutěži a registrací soutěžního kódu. Od odběru obchodních sdělení se soutěžící může kdykoliv odhlásit postupem uvedeným v závěru každého obchodního sdělení nebo na e-mailové adrese gdpr@olma.cz.

b. Pořadatel soutěže, společnost OLMA, a.s., je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Organizátor soutěže, společnost Zdeněk Nováček s.r.o., je zpracovatelem, protože zpracovává osobní údaje pro pořadatele, jeho jménem a dle jeho pokynů. V případě sporu a potřeby hájit práva pořadatele nebo organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.

c. Osobní údaje soutěžících, kteří nevyhráli, budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období a poté po dobu 3 let pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Osobní údaje výherců, záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odhlášení se soutěžícího od odběru obchodních sdělení.

d. Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz).

e. Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.olma.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

f. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.olma.cz) nebo soutěže a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas sdělte při předávání výhry.

 

 

 

 

 

 

For customers

For partners

Contacts