Produkty
Produkty

“PROTEINOVÁ VÝZVA” PRAVIDLA

Pravidla soutěže PROTEINOVÁ VÝZVA

1. Pořadatel soutěže

 

Pořadatelem Proteinové výzvy (dále jako „soutěž“) je společnost:

    OLMA, a. s., IČ: 47675730

    se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc

    zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 748

 

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost:

    Zdeněk Nováček, s. r. o.

    se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk

    IČ: 02212528

    zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

 

 

2. Pravidla soutěže

 

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olma.cz. Soutěž probíhá v období od 30.7.2018 do 30.9.2018 včetně (dále jako „soutěžní období“) na území České republiky.

 

Účastí v níže specifikované soutěži soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a je uzavřena smlouva o hře ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku, která mezi pořadatelem a soutěžícím zakládá závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost pořadatele poskytnout soutěžícímu výhru v případě, že jsou naplněny podmínky soutěže popsané v těchto pravidlech.

 

 

3. Komu je soutěž určena?

 

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

 

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 až 6 těchto pravidel.

 

 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

 

Soutěž probíhá v období od 30.7.2018 do 30.9.2018 včetně, na území České republiky. Soutěžní období je rozděleno je na týdenní soutěžní kola, když každé trvá od pondělí 00:00 hod do neděle 23:59 hod.

 

Zasláním záznamu sportovního výkonu soutěžícího v podobě screenshotu z „trackovací“ aplikace, tj. aplikace zachycující parametry sportovní aktivity osob (např. SuperLife, RunKeeper, Endomondo, Sports Tracker, …).

 

Do soutěže se soutěžící zapojí tím, že provede registraci svého sportovního výkonu na www.olma.cz následujícím způsobem:

 

Vyplní soutěžní formulář umístěný na webové stránce soutěže, přičemž podmínkou registrace je uvedení:

jména a příjmení soutěžícího
telefonního čísla
e-mailová adresa
počtu ujetých či jinak zdolaných kilometrů a typu sportovní aktivity

 

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”.

 

Obratem po provedení platné registrace obdrží soutěžící potvrzovací email s údaji, které zadal do formuláře.

 

 

5. Výhry

 

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

 

1 balení (tj. 6 ks) výrobku OLMA PROTEIN SKYR Drink v různých příchutích

 

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři a provede platnou registraci.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

 

6. Výherce a předání výhry

 

Výhercem se stane soutěžící, který zaregistroval nejpozoruhodnější sportovní výkon vzhledem k množství ujetých či jinak zdolaných kilometrů při zvolené sportovní aktivitě. Zohledněny mohou být i parametry zvoleného terénu, převýšení, rychlost nebo doba sportovní aktivity.

Výherce vybere porota tvořená zaměstnanci marketingového oddělení pořadatele soutěže. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

Výherci budou o své výhře informování na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři na webových stránkách www.olma.cz, a to nejpozději do 5 dnů od určení výherce.

 

Následně bude výherce zveřejněn na webových stránkách www.olma.cz a na facebookových stránkách společnosti OLMA a.s., a to v podobě křestního jména, počátečního písmene příjmení a města / obce bydliště.

 

Předání výhry zajistí po domluvě s výhercem Pořadatel. V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně. Doručovací adresa musí být umístěna v ČR.

 

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo dle předem dohodnutých jiných podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne uplynutí soutěžního období, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

 

Tato výhra připadá účastníkovi, který se umístil na nejblíže následujícím místě. Obdobně se postupuje v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tyto výherce.

 

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy doručovací adresa v ČR, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři.

 

Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.

 

Výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

 

 

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

V České republice a Slovenské republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

 

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

 

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel soutěže neodpovídá ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.

 

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.olma.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail: soutez@olma.cz, nebo na kontaktní osobu: Alena Vernerová 00420 777 289 945.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele na www.olma.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele.

 

 

8. Zpracování osobních údajů

 

a. Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

 

identifikační a kontaktní údaje soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel, údaj o doručovací adrese a záznam sportovních výkonů výherců pořadatel zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.

 

Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.

 

e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty pořadatele. Toto zpracování je oprávněným zájmem pořadatele v souladu s ustanoveními § 7 zák. č. 480/2004 Sb. a soutěžící vyslovuje souhlas s tímto zpracováním svou účastí v soutěži a registrací soutěžního kódu. Od odběru obchodních sdělení se soutěžící může kdykoliv odhlásit postupem uvedeným v závěru každého obchodního sdělení nebo na e-mailové adrese gdpr@olma.cz.

 

b. Pořadatel soutěže, společnost OLMA, a.s., je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Organizátor soutěže, společnost Zdeněk Nováček, s. r. o. se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk, IČ: 02212528, je zpracovatelem, protože zpracovává osobní údaje pro pořadatele, jeho jménem a dle jeho pokynů. V případě sporu a potřeby hájit práva pořadatele nebo organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.

 

c. Osobní údaje soutěžících, kteří nevyhráli, budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období a poté po dobu 2 měsíců pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Osobní údaje výherců, záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odhlášení se soutěžícího od odběru obchodních sdělení.

 

d. Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz).

 

e. Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.olma.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 

f. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.olma.cz) nebo soutěže a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas sdělte při předávání výhry.