Produkty
Produkty

Pravidla soutěže Vyhraj s OLMOU a Albertem Škoda Rapid Spaceback!

Pravidla soutěže "Vyhraj Škodu Rapid"

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem “Vyhraj ŠKODU Rapid” (dále jako soutěž) je společnost:

            OLMA, a. s.

            se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc

            IČ: 47675730

            zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 748 

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost: 

            Zdeněk Nováček, s.r.o.

            se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk

            IČ: 02212528,

            zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olma.cz. Soutěž probíhá v období od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019 včetně (dále jako „soutěžní období“) na území České republiky, a to v obchodní síti Albert Hypermarket a Supermarket.

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením těchto pravidel.

Do soutěže se může zapojit každý účastník, který si při jednom nákupuv soutěžním období v síti prodejen Albert Hypermarket nebo Supermarket koupí minimálně 3 produkty jogurtů Florian (Florian červený ovocný smetanový 150g a/nebo Florian modrý střednětučný 150g).

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž probíhá v období od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019  včetně, na území České republiky.

Podmínkou účasti v soutěži je:

v soutěžním období realizovaný nákup soutěžních produktů (do soutěže mohou být registrované účtenky s datem nákupu již od 25.6.2019), a to nejméně 3 kusů jogurtů značky Florian (Florian červený ovocný smetanový 150g a/nebo Florian modrý střednětučný 150g) v některé z prodejních sítí Albert Hypermarket nebo Supermarket.

a) Po realizaci nákupu soutěžních produktů soutěžící uschová originál účtenky o nákupu.

b) Soutěžící provede registraci soutěžního kódu, který se nachází na účtence, na www.olma.cz postupem uvedeným níže.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat veškeré originály účtenek o nákupu soutěžních produktů, s nimiž se do soutěže registroval, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry. 

Do soutěže se může soutěžící zapojit následujícím způsobem:

Provedením registrace soutěžního kódu na webové stránce soutěže www.olma.cz

Podmínkou registrace je uvedení:

  • telefonního čísla
  • jména a příjmení soutěžícího
  • e-mailová adresa
  • soutěžní kód 

v rámci vyplnění soutěžního formuláře umístěného na webové stránce soutěže. Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”. 

Soutěžním kódem je prvních 8 symbolů FIK uvedených na pokladní účtence vystavené za realizovaný nákup soutěžních produktů.

Na každou jednotlivou pokladní účtenku lze realizovat 1 až 10 registrací (tj. nákupem 3 až 30 kusů soutěžních produktů), přičemž musí být vždy uvedena shodná e-mailová adresa. 

Soutěžící se může zúčastnit soutěže bez dalších omezení, tedy v četnosti přiměřené počtu zakoupených soutěžních produktů.

Registrací soutěžního kódu na webových stránkách soutěže (stisknutím tlačítka „ODESLAT“) soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a je uzavřena smlouva o hře ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku, která mezi pořadatelem a soutěžícím zakládá závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost pořadatele poskytnout soutěžícímu výhru v případě, že jsou naplněny podmínky soutěže popsané v těchto pravidlech.

5. Výhry

Do této soutěže byla vložena následující výhra:

1 ks osobního motorového vozidla Škoda Rapid Spaceback Ambition 1,0 TSI 81 kW, Modrá Race metalíza

  • Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři a provede platnou registraci.
  • Pořadí výherců (výherce a náhradníci) bude provedeno losováním v sídle společnosti Olma, a.s. z účastníků soutěže platně registrovaných v databázi MySQL pomocí algoritmu náhodného výběru, konaným dne 9. 8. 2019 za účasti zástupců společností Olma, a.s.,  a agentury Zdeněk Nováček, s.r.o. 
  • Soutěžící si uschová účtenku o nákupu pro případ kontroly a je povinen ji v případě výhry předložit pořadateli nebo jeho zástupci.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. 
  • Výherce bude kontaktován telefonicky a elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním formuláři a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od určení výherce. 
  • K převzetí ceny je soutěžící povinen se dostavit osobně na adresu sdělenou v rámci oznámení o výhře. 

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6. Výherce

Výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedl v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.olma.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne vylosování nebo výherce nepředloží účtenku o nákupu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Tato výhra připadá náhradníkovi vylosovanému dle pořadí.

Obdobně se postupuje v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tyto výherce. 

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – doručovací adresa v ČR,  -  uvést telefonní číslo, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři a předložit originály účtenek, s nimiž se do soutěže registroval.

Výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol. 

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

V České republice srážkovou daň z výhry v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. i) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby jejího trvání  či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel soutěže neodpovídá ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.olma.cz.Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail – soutez@olma.cz nebo kontaktní osobu - Alena Vernerová 00420 777 289 945.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele na www.olma.cza jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. 

8. Zpracování osobních údajů

a. Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

i) identifikační a kontaktní údaje soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel a údaj o doručovací adrese výherců pořadatel zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.

Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.

ii) e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty pořadatele. Toto zpracování je oprávněným zájmem pořadatele v souladu s ustanoveními § 7 zák. č. 480/2004 Sb. a soutěžící vyslovuje souhlas s tímto zpracováním svou účastí v soutěži a registrací soutěžního kódu. Od odběru obchodních sdělení se soutěžící může kdykoliv odhlásit postupem uvedeným v závěru každého obchodního sdělení nebo na e-mailové adrese gdpr@olma.cz.

b. Pořadatel soutěže, společnost OLMA, a.s., je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Organizátor soutěže, společnost Zdeněk Nováček, s.r.o., je zpracovatelem, protože zpracovává osobní údaje pro pořadatele, jeho jménem a dle jeho pokynů. V případě sporu a potřeby hájit práva pořadatele nebo organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.

c. Osobní údaje soutěžících, kteří nevyhráli, budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období až do předání výhry pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Poté, nejpozději 30. 9. 2019, budou vymazány. Osobní údaje výherce, záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odhlášení se soutěžícího od odběru obchodních sdělení.

d. Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz).

e. Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.olma.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju. 

f. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.olma.cz) nebo soutěže a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas sdělte při předávání výhry.