Produkty
Produkty

Pravidla soutěže "Oslavte 25 let FLORIANU a vyhrajte elektrokola a přilby SCOTT”

“Oslavte 25 let FLORIANU a vyhrajte elektrokola a přilby SCOTT”

Pořadatelem soutěže s názvem “Oslavte 25 let FLORIANU a vyhrajte elektrokola a přilby SCOTT” (dále jako soutěž) je společnost:

            OLMA, a. s.

            se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc

            IČ: 47675730

            zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 748

            (dále jako pořadatel)

Organizačním a technickým zajištěním soutěže je pověřena společnost:

            Zdeněk Nováček, s. r. o.

            se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk

            IČ: 02212528

            zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

            (dále jako organizátor)

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olma.cz. Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2019 do 5. 5. 2019 včetně (dále jako „soutěžní období“) na území České republiky.

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a organizátora a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením těchto pravidel.

Do soutěže se může zapojit každý účastník, který si při jednom nákupu v běžné obchodní síti koupí současně jakékoliv 3 kusy ochucených jogurtů FLORIAN s trvanlivostí od 1. 4. 2019 do 15. 6. 2019 a uschová si o realizovaném nákupu pokladní doklad – účtenku a víčka (alu folie snímaná při otevření) těchto zakoupených jogurtů FLORIAN (dále také jen jako „soutěžní víčka z jogurtů FLORIAN“). Nákup musí být realizovaný (datum na účtence) v období od 25.3.2019 - 5.5.2019.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2019 do 5. 5. 2019 včetně, na území České republiky a je rozdělena na 5 soutěžních kol s odpovědí na tipovací otázku dle dále uvedených pravidel.

Registrace do 1. kola soutěže bude možná již od 1. 4. 2019 od 00:01h.

Podmínkou účasti v soutěži je:

 • realizace nákupu minimálně 3 ks jakýchkoliv ochucených jogurtů FLORIAN
 • provedení registrace soutěžního kódu na webové stránce soutěže www.olma.cz  
 • zadáním odpovědi na soutěžní otázku a vyplněním nezbytných údajů
 • uschování veškerých originálních pokladních dokladů o nákupech, s nimiž se soutěžící do soutěže registroval (na dokladu musí být, alespoň ve zkrácené podobě, uveden název výrobku)
 • uschování soutěžních víček z jogurtů FLORIAN, které splňují podmínku trvanlivosti od  1. 4. 2019 do 15. 6. 2019.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat originální účtenku o nákupu soutěžních produktů a soutěžní víčka z jogurtů FLORIAN, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry.

Podmínkou registrace je uvedení:

 • telefonního čísla soutěžícího
 • jména a příjmení soutěžícího
 • doručovací adresa v ČR soutěžícího
 • e-mailová adresa soutěžícího
 • soutěžní kód
 • odpověď na soutěžní otázku

v rámci vyplnění soutěžního formuláře umístěného na webové stránce soutěže. Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”.

Soutěžním kódem v České republice je prvních 8 symbolů FIK uvedených na pokladní účtence vystavené za realizovaný nákup soutěžních produktů.

Na každou jednotlivou pokladní účtenku s jedinečným soutěžním kódem lze v závislosti na počtu zakoupených produktů OLMA zadat při použití jednoho soutěžního kódu maximálně 10 odpovědí (platí, že za každé 3 zakoupené jakékoliv ochucené jogurty FLORIAN na jedné účtence lze zadat 1 odpověď na soutěžní otázku a při nákupu 30 a více ochucených jogurtů FLORIAN na jedné účtence tak lze zadat maximálně 10 odpovědí).

Každý soutěžní kód lze zadat nejvýše 1x (při nákupu 3 až 30 kusů jakýchkoliv ochucených jogurtů FLORIAN na jedné účtence lze pak odpovědět na soutěžní otázky až 10krát nebo na tutéž otázku zaslat 1 až 10 odpovědí). Soutěžící může zvýšit svoji šanci na výhru opakovaným nákupem produktů a tím zadáním dalšího unikátního soutěžního kódu a novou odpovědí na otázku, případně účastní ve více kolech. Opakovaná účast v dalších kolech s účtenkou, s níž se soutěžící již zaregistroval a vyčerpal počet možných odpovědí, není možná.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže bez dalších omezení, tedy v četnosti přiměřené počtu realizovaných nákupů.

Obratem po provedení platné registrace si soutěžící může ověřit svou registraci v ověřovacím formuláři zde.

Registrací soutěžního kódu na webových stránkách soutěže (stisknutím tlačítka „ODESLAT“) soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a je uzavřena smlouva o hře ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku, která mezi pořadatelem a soutěžícím zakládá závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost pořadatele poskytnout soutěžícímu výhru v případě, že jsou naplněny podmínky soutěže popsané v těchto pravidlech.

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry: 10 kusů elektrokol zn. SCOTT SUB CROSS ERIDE 30 a 50 kusů přileb zn. SCOTT SUPRA.

V rámci každého soutěžního kola budou  mezi 12 výherců rozděleny tyto ceny: 2 ks elektrokol – pro výherce, kteří se umístí na prvním a druhém pořadí a 10 ks přileb – pro výherce, kteří se umístí na třetím až dvanáctém pořadí, tj. celkem 12 cen v každém soutěžním kole pro 12 soutěžících.

Výherci budou určeni následujícím způsobem:

 • Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři, zadá platný soutěžní kód a odpoví na tipovací otázku. Soutěžní tipovací otázka bude v každém soutěžním kole, tj. každý kalendářní týden v průběhu soutěžního období, aktualizována.
 • Do hodnocení v rámci příslušného soutěžního kola budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžícího týdne (vždy v neděli). Počínaje hodinou 00:00 prvého kalendářního dne nového kalendářního týdne začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem.
 • Soutěžní otázka na další soutěžní týden bude na webových stránkách www.olma.cz zveřejněna vždy v pondělí od 00:01 hod příslušného soutěžního kola.
 • Po skončení daného soutěžního kola (kalendářního týdne) vyhraje 12 soutěžících s nejbližšími tipy na soutěžní otázku. Výherci získávají výhry dle pořadí, v jakém se umístili z hlediska správnosti odpovědi.
 • Vyhodnocení odpovědí na tipovací otázky bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu.
 • Účastník je povinen uchovat originální pokladní doklady o všech realizovaných nákupech a soutěžní víčka z jogurtů FLORIAN, s nimiž se soutěže zúčastnil pro případ kontroly a je povinen v případě výhry doklady předložit pořadateli nebo jeho zástupci do 24 hodin od kontaktování.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
 • Každý výherce elektrokola nebo přilby bude telefonicky a elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním formuláři kontaktován a informován o své výhře nejpozději do 48 hodin od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce.
 • V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně. Doručovací adresa musí být umístěna v ČR.

Soutěžní plán

Soutěžní koloSoutěžní týdenVyhodnocení
1. kolo1. 4. - 7. 4.2019​8. 4. 2019
2. kolo8. 4. – 14. 4. 201915. 4. 2019
3. kolo15. 4. - 21. 4. 201923. 4. 2019
4. kolo22. 4. - 28. 4. 201929. 4. 2019
5. kolo29. 4. - 5. 5. 20196. 5. 2019

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6. Výherce

Každý soutěžní týden se hraje o 2 kusy elektrokol SCOTT SUB CROSS ERIDE 30 a 10 kusů přileb SCOTT SUPRA.

V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve. Takto bude v každém soutěžním týdnu určeno pořadí 12 výherců.

Výherci budou o své výhře informování na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.olma.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do následující středy do 15:00 hodin ode dne skončení aktuálního soutěžního týdne nebo výherce nepředloží ke kontrole originální pokladní doklady a soutěžní víčka z jogurtů FLORIAN, s nimiž se do soutěže registroval, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Tato výhra připadá účastníkovi soutěžního kola, který se umístil na nejblíže následujícím místě. (tj. 13. a další v pořadí).

Obdobně se postupuje v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tyto výherce.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy trvalý pobyt v ČR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři.

Každý z případných výherců je dále povinen pro možnost získání výhry předložit pořadateli originální pokladní doklady a víčka zakoupených ochucených jogurtů FLORIAN, s nimiž se do soutěže registroval, z nichž musí vyplývat nákup soutěžních produktů v počtu stanoveném pořadatelem a odpovídající počtu registrací, a to před vydáním výhry pro kontrolu splnění podmínek.

Pokud soutěžící nepředloží příslušné pokladní doklady, s nimiž se do soutěže registroval a soutěžní víčka z jogurtů FLORIAN, bude ze soutěže vyřazen.

Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.

Výhra v podobě elektrokola nebo přilby bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

Reklamaci na dodanou výhru v podobě elektrokola nebo přilby lze uplatnit na základě předávacího protokolu, kontakt: OLMA, a. s., Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc, kontakt: tel.+420 585 103 226, email: berger@olma.cz.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice srážkovou daň z výhry v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.olma.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail - soutez@olma.cz, nebo kontaktní osoba Alena Vernerová +420 777 289 945.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele na www.olma.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele.

8. Zpracování osobních údajů

a.  Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

 • Identifikační a kontaktní údaje soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel a údaj o doručovací adrese výherců pořadatel zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.
 • Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.
 • e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty pořadatele. Toto zpracování je oprávněným zájmem pořadatele v souladu s ustanoveními § 7 zák. č. 480/2004 Sb. a soutěžící vyslovuje souhlas s tímto zpracováním svou účastí v soutěži a registrací soutěžního kódu. Od odběru obchodních sdělení se soutěžící může kdykoliv odhlásit postupem uvedeným v závěru každého obchodního sdělení nebo na e-mailové adrese gdpr@olma.cz.

b. Pořadatel soutěže, společnost OLMA, a.s., je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Organizátor soutěže, společnost Zdeněk Nováček s.r.o., je zpracovatelem, protože zpracovává osobní údaje pro pořadatele, jeho jménem a dle jeho pokynů. V případě sporu a potřeby hájit práva pořadatele nebo organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.

c. Osobní údaje soutěžících, kteří nevyhráli, budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období a poté po dobu 3 let pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Osobní údaje výherců, záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odhlášení se soutěžícího od odběru obchodních sdělení.

d. Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz).

e. Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.olma.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

f. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.olma.cz) nebo soutěže a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas sdělte při předávání výhry.