logo OLMAProdukty
Přihlásit se
logo OLMA
Uživatelský profilvyhledat

Pravidla soutěže Olma slaví 55 let

Tato pravidla vymezují podmínky soutěže Olma slaví 55 let.

 

Pořadatelem soutěže s názvem “Olma slaví 55 let” (dále jen jako „soutěž“) je společnost:

    OLMA, a. s.

    se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc

    IČ: 47675730

    zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 748

 

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost:

    Zdeněk Nováček, s. r. o.

    se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk

    IČ: 02212528

    zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

 

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olma.cz. 

Soutěž probíhá v období od 10.10. do 18. 12. 2022 včetně (dále jen jako „soutěžní období“) na území České republiky.

 

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora nebo společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

Do soutěže se může zapojit každý účastník, který si koupí některý z produktů vyjmenovaných v čl. 4 těchto pravidel.

 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžní období je rozděleno na 10 soutěžních kol s odlišnými tipovacími otázkami, jak jsou dále podrobně vymezena. Do soutěže se může každý zapojit následujícím postupem:

 

1. Zakoupí jakékoliv 3 výrobky s logem Olma – do soutěže se může zapojit každý soutěžící, který koupí min. 3 ks některého z takto označených výrobků z produkce pořadatele soutěže. Nákup musí proběhnout v soutěžním období. Celý sortiment výrobků, se kterými lze soutěžit naleznete na webových stránkách pořadatele www.olma.cz. 

 

2. Zaregistruje svůj nákup a zodpoví tipovací otázku

Soutěžící zaregistruje svůj nákup a uschová doklad o koupi (účtenku z obchodu)  min. 3 ks výše uvedených výrobků. Na www.olma.cz zadá do soutěžního formuláře datum a čas nákupu z účtenky, dále uvede:

  • své telefonní číslo
  • jméno a příjmení soutěžícího
  • e-mailová adresa
  • odpověď na soutěžní tipovací otázku

 

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”. Stisknutím tlačítka odeslat stvrzuje soutěžící, že souhlasí s pravidly soutěže.

 

Registrace do 1. kola soutěže bude možná již od 10.10. 2022 00:01 hod. Soutěžní nákup musí být zaregistrován nejpozději 18.12.2022 do 23:59 hod, spolu s odpovědí na tipovací otázku a výhradně jen prostřednictvím webové stránky soutěže www.olma.cz.

 

Každý nákup soutěžních výrobků a tedy údaje z účtenky nákup prokazující může být soutěžícími použit v soutěžním období jen jednou.

Soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zakoupením více výrobků, zaregistrováním více nákupů a tím zodpovězením soutěžní otázky vícero tipy, nebo účastí ve více kolech.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si každou účtenku o nákupu, s nímž se registroval do soutěže, uschovat, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry.

Pokud na požádání soutěžící nepředloží příslušnou účtenku o nákupu, se kterým se registroval do soutěže a s nímž se stal potenciálním výhercem, bude ze soutěže vyřazen. Účtenka může mít tištěnou podobu (vytištěnou z pokladny) nebo může být v elektronické podobě (v případě uložení v aplikaci daného obchodníka).

Obratem po doručení zaregistrovaného nákupu prostřednictvím hracího formuláře umístěného na webové stránce soutěže, obdrží každý soutěžící zpětné elektronické potvrzení prostřednictvím webového rozhraní, informující jej o stavu přijetí registrace do soutěže.

Registrací na webových stránkách soutěže (stisknutím tlačítka „ODESLAT“) soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a je uzavřena smlouva o hře ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku, která mezi pořadatelem a soutěžícím zakládá závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost pořadatele poskytnout soutěžícímu výhru v případě, že jsou naplněny podmínky soutěže popsané v těchto pravidlech.

 

 

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

Základní výhry:

10x         Hodinky Garmin Vivo Fit Jr. 3

10x         Hodinky Garmin Vivo Active 4s

10x         Dětská koloběžka Kostka STREET FUN KID

10x         Koloběžka pro dospělé Kostka TOURMAX G6

10x        Dětské kolo Škoda Kid

 

Hlavní výhry:

4x        Nosič kol na auto značky Škoda

1x        Osobní automobil Škoda Fabia Combi

 

V rámci každého soutěžního kola bude mezi 5 soutěžících, kteří se umístili na prvním až pátém pořadí rozděleno 5 ks základních výher, a to následovně:

1. výherceDětské kolo Škoda Kid1 ks
2. výherceKoloběžka pro dospělé Kostka TOURMAX G61 ks
​3. výherceDětská koloběžka Kostka STREET FUN KID1 ks
4. výherceHodinky Garmin Vivo Active 4s1 ks
5. výherceHodinky Garmin Vivo Fit Jr. 31 ks

 

 

Výherci základní výhry budou určeni následujícím způsobem:

 

Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři, zadá soutěžní nákup a odpoví na tipovací otázku. Soutěžní tipovací otázka bude v každém soutěžním kole, tj. každý kalendářní týden v průběhu soutěžního období, aktualizována.

 

Do hodnocení v rámci příslušného soutěžního kola budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžícího týdne (vždy v neděli). Počínaje hodinou 00:00 prvého kalendářního dne nového kalendářního týdne začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem.

 

Soutěžní otázka na další soutěžní týden bude na webových stránkách www.olma.cz zveřejněna vždy v pondělí od 00:01 hod příslušného soutěžního kola.

 

Po skončení daného soutěžního kola (kalendářního týdne) vyhraje 5 soutěžících s nejbližšími tipy na soutěžní otázku. Výherci získávají výhry dle pořadí, v jakém se umístili z hlediska správnosti odpovědi. V případě shodných odpovědí získává výhodnější pořadí odpověď, která byla doručena dříve.

 

Vyhodnocení odpovědí na tipovací otázky bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu.

 

Soutěžní plán

Soutěžní koloSoutěžní týdenVyhodnocení
1. kolo10.10. - 16.10.202217.10.2022
2. kolo17.10. - 23.10.202224.10.2022
3. kolo24.10. - 30.10.202231.10.2022
4. kolo31.10.  - 06.11.202207.11.2022
5. kolo07.11. - 13.11.202214.11.2022
6. kolo14.11. - 20.11.202221.11.2022
7. kolo21.11. - 27.11.202228.11.2022
8. kolo28.11. - 04.12.202205.12.2022
9. kolo05.12. - 11.12.202212.12.2022
10. kolo12.12. - 18.12.202219.12.2022

 

Výherci hlavní výhry, kterými jsou 4x nosič kol na auto značky Škoda a 1x osobní automobil Škoda Fabia Combi, budou určeni losem, který se uskuteční dne 20.12.2022, a do slosovacího osudí budou vloženy všechny platné registrace soutěžních účtenek provedené v průběhu celého soutěžního období. Do slosování nebudou zařazeny registrace, s nimiž byla spojena výhra v předchozím průběhu soutěže.

 

Výherci hlavní výhry budou určeni takto:

losem, přičemž do losovacího osudí budou vloženy platné registrace z celého soutěžního období vyjma registrací, s nimiž byla spojena výhra v předchozím průběhu soutěže
nejprve se losují výherci nosičů kol a jako poslední bude z osudí tažen výherce osobního automobilu.

 

Obecná pravidla pro získání jakékoliv výhry:

Každý nákup lze registrovat pouze jednou, soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zakoupením více produktů a tím registrací dalšího nákupu a novou odpovědí na otázku.

 

Účastník si uchová doklad o nákupu (účtenku) pro případ kontroly a je povinen v případě výhry účtenku a veškeré další účtenky, se kterými se registroval do soutěže, předložit pořadateli nebo jeho zástupci.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

 

Každý výherce bude telefonicky a elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním formuláři kontaktován a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce.

 

V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně. Doručovací adresa musí být umístěna v ČR.

 

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

 

Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

6. Výherce

 

Každý soutěžní týden se hraje o 5 ks výher, dle výše uvedeného. V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve. Takto bude určeno pořadí 5ti výherců.

 

Výherci budou o své výhře informováni na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.olma.cz.

 

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního kola nebo výherce nepředloží ke kontrole účtenky o nákupu soutěžních výrobků, s nimiž se do soutěže registroval, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Tato výhra připadá účastníkovi soutěžního kola, který se umístil na nejblíže následujícím místě (tj. 6. a další v pořadí).

 

Obdobně se postupuje v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tyto náhradní výherce.

 

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – doručovací adresu v ČR a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři.

 

Každý z případných výherců je dále povinen pro možnost získání výhry předložit pořadateli originál účtenky prokazující registrované nákupy, s nimiž  se registroval do soutěže včetně účtenky o nákupu, s nímž se stal potenciálním výhercem, a to před vydáním výhry pro kontrolu splnění podmínek.

Pokud soutěžící nepředloží příslušné účtenky bude ze soutěže vyřazen.

Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.

Výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

Reklamaci na dodanou výhru lze uplatnit na základě předávacího protokolu, kontakt: OLMA, a. s., Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc, kontakt: tel.+420 585 103 226, email: berger@olma.cz.

 

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, pořadatel.

 

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

 

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.

 

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.olma.cz Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail – info@olma.family nebo kontaktní osobu: Alena Vernerová, tel.: 00420 777 289 945.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce soutěže www.olma.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele.

 

 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

 

a. Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

 

zpracování identifikačních a kontaktních údajů soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel je nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.

 

Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.

 

zpracování údaje o věku soutěžícího je založeno na souhlasu soutěžícího. Tento údaj je nepovinný. Účelem zpracování tohoto údaje je důvod typu soutěžních otázek, které se odkazují na věk soutěžících. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat.

 

e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty pořadatele. Toto zpracování je založeno na souhlasu, který soutěžící v souladu s ustanoveními § 7 zák. č. 480/2004 Sb. uděluje svou účastí v soutěži a registrací unikátního soutěžního kódu. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Pořadatel bude e-mailovou adresu za tímto účelem zpracovávat až do případného odvolání souhlasu.

 

b. Pořadatel soutěže, společnost OLMA, a.s., je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Organizátor soutěže je zpracovatelem, protože zpracovává osobní údaje pro pořadatele, jeho jménem a dle jeho pokynů. V případě sporu a potřeby hájit práva pořadatele nebo organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.

 

c. Osobní údaje soutěžících budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období a poté po dobu jednoho roku pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, které obsahují osobní údaje výherců, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odvolání souhlasu.

 

d. Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz).

 

e. Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.olma.cz.

 

f. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.olma.cz) a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas lze sdělit při předání výhry.